1. Mizuki Hajime
  2. Akazawa Yoshiro
  3. Fuji Yuuta aka Southpaw Killer